Резултати литерарно-ликовног конкурса поводом Дечије недеље

Резултати литерарно-ликовног конкурса поводом Дечије недеље

Јавна библиотекa "Данило Киш" објавила је резултате литерарног и ликовног конкурса који се традиционално расписује поводом Дечије недеље. Тема овогодишњег конкурса била је "Велико срце деце Србије".

Резултати Јесењег литерарно-ликовног конкурса

Резултати Јесењег литерарно-ликовног конкурса

Јавна библиотека "Данило Киш" донела је одлуку о резултатима Јесењег литерарно-ликовног конкурса 2023, на тему "ПОГЛЕДАЈТЕ НЕБО И ВИДЕЋЕТЕ КАКО СЕ СВЕТ МЕЊА". Ова тема бирана је као допринос обележавању осам деценија од објављивања Малог принца (1943), најпознатијег романа француског писца Антоана де Сент-Егзиперија.

Нови конкурс Јавне библиотеке "Данило Киш"

Нови конкурс Јавне библиотеке "Данило Киш"

Јавна библиотека "Данило Киш" расписује конкурс за најбољи кратак видео-запис, у ком ће учесници представити омиљену књигу, уз кратак опис, цитат или поруку. Наша замисао је да на овај начин афирмишемо књигу, читање и библиотеку, саопштено је из ове установе.

Обележен Дан Јавне библиотеке "Данило Киш"

Обележен Дан Јавне библиотеке "Данило Киш"

Јавна библиотека "Данило Киш" обележила је данас 22. фебруар – Дан установе и дан када је рођен велики књижевник чије име носи већ 32 године. Овом приликом, традиционално је додељена књижевна награда "Небојша Деветак", за најбољи прилог у књижевном часопису "Траг", као и награде најбољим читаоцима.

Квиз за средњошколце у ЈБ "Данило Киш"

Квиз за средњошколце у ЈБ "Данило Киш"

Врбаски средњошколци, ученици три средње школе - Гимназије "Жарко Зрењанин", Средње стручне школе "4. јули" и Средње медицинске школе "Козма и Дамјан", започели су јуче такмичење у серији "библиоквизова" које је за њих припремила Јавна библиотека "Данило Киш".

ЈАВНИ КОНКУРС за избор директора Јавне библиотеке ,,Данило Киш“ Врбас

ЈАВНИ КОНКУРС за избор директора Јавне библиотеке ,,Данило Киш“ Врбас

На основу члана 35. став 1. и 2. и члана 36. Закона о култури ( ,,Службени гласник РС„ број 72/09, 13/16 и 6/20), члана 17. став 5. Закона о библиотечко-информационој делатности ( ,,Службени гласник РС“, број 52/11), чланова 15. и 16. Статута Јавне библиотеке Данило Киш“ Врбас од 2. децембра 2020 и одлуке Управног одбора Јавне библиотеке ,,Данило Киш“ Врбас број: 9/21 од 15. 1. 2021. године,   ,Управни одбор Јавне библиотеке ,,Данило Киш“ Врбас расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор директора Јавне библиотеке ,,Данило Киш“ Врбас

 

Основни подаци Установе:
Јавна библиотека ,,Данило Киш“ Врбас
21460 Врбас, ул.Маршала Тита бр. 87 

Матични број: 08007063, ПИБ: 100639958
Претежна делатност: 9101 библиотечко- информациона
Телефон: 021/705-638. 

Радно место: Директор Јавне библиотеке ''Данило Киш'' Врбас, на мандатни период од четири године.
Место рада: Врбас, Улица Маршала Тита број 87.

Услови: За директора Јавне библиотеке ''Данило Киш'' Врбас може бити именовано лице које поред општиих услова прописаних Законом о раду, испуњава и посебне услове:

 • да има стечено високо образовањe: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
 • да има најмање пет година радног искуства у култури,
 • да има држављанство Републике Србије,
 • да поседује опште здравствене способности,
 • да није осуђиван.

Кандидат за директора дужан је да предложи програм рада и развоја установе, као саставни део конкурсне документације.

Јавни конкурс објавити на званичној интернет страни Националне службе за запошљавање, на огласној табли или у просторијама Библиотеке и у дневном листу  ''Дневник'' Нови Сад који се дистрибуира на целој територији Републике.

Рок за подношење пријаве је 10 дана и почиње да тече од дана објављивања конкурса у дневном листу ,,Дневник“ Нови Сад.

Кандидати су обавезни да уз пријаву поднесу следеће доказе:

 1. предлог програма рада и развоја Јавне библиотеке ''Данило Киш'' Врбас за мандатни период од четири године,
 2. оверену копију дипломе или уверење о стеченој стручној спреми,
 3. оверену фотокопију радне књижице или потврду послодавца о радном искуству у култури,
 4. биографију кандидата која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима,
 5. уверење Основног суда да кандидат није под истрагом и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности,
 6. уверење Полицијске управе о некажњавању,
 7. уверење о држављанству, не старије од шест месеци,
 8. извод из матичне књиге рођених /издат на обрасцу по Закону о матичним књигама /''Службени гласник РС'', број 20/09 и 145/14/ ,
 9. доказ о општој здравственој способности – /оригинал лекарског уверења – доставља кандидат који буде изабран/.

Сви документи прилажу се у оригиналу или у овереној копији.

Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса подносе се писаним путем у затвореној коверти на адресу: Управном одбору Јавне библиотеке ,,Данило Киш“ Врбас, ул. Маршала Тита бр. 87, 21460 Врбас са ознаком ''Конкурс за директора – НЕ ОТВАРАТИ'', или лично сваког радног дана од 7 – 15 часова.

Сва обавештења о јавном конкурсу могу се добити на телефон 021/794-640.

 

Најава програма

Најава програма

Среда, 4. март

Промоција монографије „Оне су промениле Србију – Изузетне Српкиње” Татјане Лош

Равно Село (17 сати), Савино Село (18 сати), Куцура (19 сати)
Учествују: Татјана Лош и Светислав Петровић

 

Четвртак, 5. март, 18 часова

Промоција збирке песама „Из капи мора” Јулие Капорњаи

Учествују: Данило Јокановић и Јулиа Капорњаи

 

Четвртак, 12. март, 18 часова

Промоција књиге „Преко трња до звезда” Чедомира Рајачића (Чеда Чворак)

 

Среда, 18. март, 18 часова

Промоција збирке поезије  „Рус и ја”

Учествују: Благоје Баковић и Бојо Пижурица

 

Четвртак, 26. март, 18 часова

Промоција књиге прича „Прости чиниоци” Момчила Бакрача

Учествују: Милорад Мартиновић и аутор

 

Четвртак, 2. април, 18 часова

Пормоција књиге песама „Занатски дом” Ђорђа Сладоја

Учествују: Бранислав зузбовић и аутор

 

Четвртак, 9. април, 18 часова

Промоција романа „Викенд роман” Марка Поповића

Учествују: Дарио Кунштек Узелац и Мирела Ђукановић

Милош Томов Алексић – Братство Алексића (истина и историја)

Милош Томов Алексић – Братство Алексића (истина и историја)

У петак, 24. јануара 2020. са почетком у 18 сати одржаће се промоција књиге „Братство Алексића (истина и историја)” Милоша Алексића. О књизи ће говорити: Томислав Ракочевић, Миломир Грбовић и аутор.

Позоришна представа "Судбине у магли"

Позоришна представа "Судбине у магли"

Народна библиотека "Данило Киш" организоваће у петак, 15. новембра у биоскопу "Југославија", извођење позоришне представе "Судбине у магли", коју заједно играју драмска секција Српске гимназије "Никола Тесла" у Будимпешти и Српско позориште у Мађарској. Позоришна представа "Судбине у магли" рађена је по мотивима романа "Воз савести" Драгомира Дујмова, српског писца из Мађарске и професора српског језика и књижевности у Српској гимназији.

Адреса

Маршала Тита 87
21460 Врбас

Телефон

021 705 638
021 794 640